HARUVA

hgbgTRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

KHOA HỌC THÔI MIÊN – NLP VIỆT NAM

 

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký tham dự các khóa Seminar

       Vì khối lượng công việc trong thời gian hiện tại của Trung tâm quá nhiều, nên Trung tâm chưa thể bố trí lịch học của các khóa Seminar thường xuyên và định kỳ được. Chính vì vậy Trung tâm chỉ có thể thông báo lịch học cụ thể của các khóa Seminar tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… trước ngày khai giảng lớp học khoảng 3 tuần 

        Trong mỗi khóa học Trung tâm chỉ nhận nhiều nhất 50 đơn đăng ký học đầu tiên,  vì vậy để tránh phải chờ đợi quá lâu đề nghị quý vị đăng ký trước. Trung tâm sẽ trả lời quý vị sau khi nhận được đơn xin học của quý vị đồng thời quý vị sẽ được sắp xếp tham gia khóa học gần nhất tại khu vực mà quý vị đã đăng ký học

 

Trợ lý Giám Đốc

NGUYỄN THU TRANG

Thông tin liên hệ:

ĐT: 0904. 606. 965 – 0965. 189. 669

Email: info@thoimien.vn

Website: www.thoimien.vn

Trả lời

0941018079