Cảm nhận của Học viên

Để cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những doanh nhân và đội ngũ những người làm việc văn phòng, có được những kiến thức cơ bản về tâm lý ứng xử hàng ngày, đồng thời có được những kiến thức về ngôn ngữ cơ thể, những kỹ năng đặc biệt trong giao tiếp, … Đọc tiếp Cảm nhận của Học viên