KHÓA SEMINAR: “KHƠI NGUỒN SỨC SỐNG MỚI” 

PHỤC VỤ RIÊNG CÁC BÁC LÃNH ĐẠO, LÃNH ĐẠO CẤP CAO

VÀ CÁC BÁC NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO, LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

(Ngày 28/2, 1/3 và 2/3/2014  tại Khu Công vụ Chính phủ Hoàng Cầu)

thoimien.vn

124

125 126
128

121

127

129 130

123

122

thoimien.vn

LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO VIỆT NAM

TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC THÔI MIÊN VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng: Nhà văn hóa Phường yên phụ

Số 1/15,ngõ 189 Đường An Dương,Tây Hồ,Hà Nội

Web: thoimien.vn – Email:info@thoimien.vn

HOTLINE: 0904606965 – 0965189669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

0941018079