Fachgesellschaften (các tổ chức và các hiệp hội Thôi Miên)

Tại nước Đức:

Tại Thụy sỹ:
Schweizerische Ärztegesellschaft für Hypnose (SMSH)
Schweizer Gesellschaft für Autogenes Training (SGAT)
Schweizerische Gesellschaft für klinische Hypnose (GHypS)
Fachkliniken(Các bệnh viện chuyên về Thôi Miên)

Trả lời

0941018079