Thôi miên – Trị liệu Ý thức về bản thân, tự tin, ý thức về giá trị của bản thân