Trung tâm Thôi miên tiếp tục mở khóa học “thần thông”