Trong trạng thái thôi miên có phải là bị hoàn toàn thụ động và không làm chủ được bản thân mình hay không?