Có thể đảm bảo thành công 100% cho quá trình trị liệu hay không?