Tôi hết đau gai đôi đốt sống và thoát vị đĩa đệm và không còn phải đeo đai nữa