Tôi đã khỏi bệnh mất ngủ và đau khớp gối mãn tính gần 20 năm nay