Tôi bị lệch đĩa đệm, ngồi rất khó khăn nhưng tôi vẫn rất muốn đi học. Trung tâm có cách nào hỗ trợ giúp đỡ tôi tham dự lớp học?