Thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Bình- Học viên “Khơi nguồn sức sống mới”