Thư cảm ơn chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân của một thân chủ người Thuỵ Sĩ