Thôi miên ứng dụng

Ứng dụng khoa học thôi miên và lập trình ngôn ngữ thần kinh- NLP trong các lĩnh vực đời sống