Trong trạng thái thôi miên có phải là bị hoàn toàn thụ động?