Thôi miên nhìn nhận ngày tận thế năm 2012 như thế nào?