Thôi miên “loại rác”: Tôi đóng cửa cài then với nhiều người