Thời điểm ngành Thôi Miên được chính thức công nhận bởi hiệp hội bác sĩ y khoa