Tại sao liệu pháp thôi miên lại phát huy tác dụng như vậy?