Báo An ninh thế giới- Tại sao có tình trạng bột phát phạm tội?