Quý vị đã ở trạng thái thôi miên cả ngàn lần mà không biết