Phương pháp phân tích thôi miên (báu vật của liệu pháp thôi miên)