Phiên bản gốc tiếng Đức, đăng tin về những ca trị liệu đầu tiên bằng phương pháp thôi miên