Những điểm khác nhau giữa thôi miên trình diễn và thôi miên trị liệu.