Mắt sáng trở lại, hết trầm cảm nhờ thôi miên và EFT trị liệu