Báo VTC News – Kinh ngạc lớp học khám phá bộ não ở Hà Nội – Kỳ 2