Không thể dùng thuật thôi miên để lừa đảo người khác