Khơi nguồn sức sống mới khóa 2 tại Hà Nội và những kỷ niệm