Khóa Seminar: “Haruva Khơi nguồn sức sống mới” Phục vụ riêng các Bác Lãnh đạo, Lãnh đạo Cấp cao và các Bác nguyên là Lãnh đạo, Lãnh đạo Cấp cao của Đảng và nhà Nước