Nghiệp chướng, Quả báo, Tiền kiếp, Luân hồi – Dành cho những người không tin vào tiền kiếp