Học viên “Khơi nguồn sức sống” đã ứng dụng chữa bệnh mãn tính cho 50 người