“Hành trang tâm lý hội nhập MQ”- Ngôn ngữ cơ thể và bí quyết thuyết trình để thành công

Những kiến thức đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo, ngoại giao, doanh nhân, nhà thuyết trình, đàm phán, công chức,…