Giảm được 9 kg sau hai tháng thực hành phương pháp tự thôi miên