Gai đôi cột sống nhiều năm không khỏi … đã biến mất