Thôi miên – Trị liệu quay về quá khứ (hiện tại và tiền kiếp).