Đau thần kinh tọa nhiều năm, khỏi ngay sau khi thực hành phương pháp EFT