Đăng ký trị liệu – Có phí (Dành cho người Việt Nam ở nước ngoài)