Cô phó trưởng khoa tâm lý – ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh tăng tốc độ đọc từ 330 từ/phút -> 600 từ/phút