Đại tá bác sỹ Đông y- Tây y cảm nhận về lớp “Chuyên gia thôi miên trị liệu”