Các tổ chức, các hiệp hội và các bệnh viện chuyên Thôi Miên

Fachgesellschaften (các tổ chức và các hiệp hội Thôi Miên)

Tại nước Đức:

Tại Thụy sỹ:
Schweizerische Ärztegesellschaft für Hypnose (SMSH)
Schweizer Gesellschaft für Autogenes Training (SGAT)
Schweizerische Gesellschaft für klinische Hypnose (GHypS)
Fachkliniken(Các bệnh viện chuyên về Thôi Miên)

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên