Các Bác Đương và Nguyên là Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm Trung tâm