Bi hài chuyện áp vong tìm mộ: Nữ sinh phát dại vì bị … vong áp (P3)