Bệnh hiếm muộn cũng mất sau khóa học “Khơi nguồn sức sống mới”