Tại sao tôi cần phải hiểu và ứng dụng được trạng thái thôi miên?